KOBETASONIK. Crítica 2008

KOBETASONIK. Crítica 2008.

ASGARTH. Heavy euskaldun.

RADIO TERROR.Debut 99

TTAK!. Ska Donostia

EXTREMODURO/FITO. 1999